Studia Podyplomowe „Zarządzanie Infrastrukturą Lotniskową”

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska im.T.Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej we współpracy z MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice, uruchamia kolejną XV – edycje Studiów Podyplomowych z zakresu "Zarządzania infrastrukturą lotniskową".

WAŻNE:
Biorąc pod uwagę istniejącą sytuacje epidemiologiczną, planowane są zajęcia w formie hybrydowej.

Dane podstawowe:

1. Czas trwania studiów: 2 semestry
2. Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne
3. Miejsce studiów: Politechnika Krakowska oraz inne lokalizacje, np. port lotniczy MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice. MPL Rzeszów-Jasionka

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Politechniki Krakowskiej, innych uczelni, a także specjaliści z portów lotniczych i innych jednostek krajowego systemu transportu lotniczego.

Cel studiów
Cel studiów jest dwojaki:

Ramowy zakres studiów

Blok I – Zagadnienia ogólne i wprowadzające
1. Przewozy lotnicze w Polsce, Europie i na świecie – stan aktualny i perspektywy rozwoju;
2. Definicje podstawowe: drogi lotnicze i infrastruktura lotniskowa, klasyfikacja lotnisk i lądowisk;
3. Ogólne zasady zarządzania lotniskami;
4. Prezentacja polskich portów lotniczych w porównaniu z przykładami innych portów.

Blok II – Budowa i eksploatacja lotnisk, zagadnienia środowiskowe
1. Ogólne zasady projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem dróg startowych (nośność, statyka i dynamika konstrukcji oraz parametry geometryczne);
2. Utrzymanie dróg lotniskowych;
3. Ogólne zasady projektowania i eksploatacji terminali, z uwzględnieniem wymagań Straży Granicznej, Urzędu Celnego i postanowień układu z Schengen;
4. Otoczenie lotniska: przeszkody lotnicze, inwestycje w rejonie lotnisk;
5. Hałas lotniczy i inne czynniki mające wpływ na środowisko.

Blok III – Sterowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo
1. Wzrokowe systemy nawigacyjne - systemy świetlnych pomocy nawigacyjnych, PAPI (elementy systemów i ich eksploatacja);
2. Nie wzrokowe systemy nawigacyjne – ILS, MLS, radary, itp. (elementy systemów i ich eksploatacja);
3. Wyposażenie meteorologiczne – elementy wyposażenia i ich eksploatacja;
4. Zarządzanie portami lotniczymi ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury: służby lotniskowe (służby ochrony, służby ratownicze, itd.);
5. System zarządzania i kontroli ruchu naziemnego (SMGCS);
6. System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem;
7. Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz problemów związanych z organizacją służb, w tym służb ochrony.

Blok IV – Zagadnienia prawne, podstawowe zagadnienia ekonomiczne i marketing
1. Prawo lotnicze – przepisy krajowe i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aneksu 14 do Konwencji Chicagowskiej (także inne ustawy);
2. Rozporządzenia i inne akty normatywne;
3. Procedury i dokumentacja lotniskowa, w tym zezwolenia i certyfikacja;
4. Fundusze strukturalne UE i inne źródła finansowania infrastruktury lotniskowej;
5. Marketing – kontakty i współpraca z przewoźnikami.

Program Studiów podyplomowych: 

„Zarządzanie infrastrukturą lotniskową” XV edycja 2021/2022

Semestr I       Zajęcia  prowadzone zdalnie

(godziny lekcyjne.)

 

Zjazd nr 1:      23 i 24  październik 2021      

Sobota

godz. 11:00~15:30 (6 godz.+ przerwy)

Otwarcie studiów – wystąpienia okolicznościowe

1.    Przewozy lotnicze w Polsce, Europie i na świecie (także udział transportu lotniczego w przewozie osób i towarów)

2.    Podstawowe zagadnienia z mechaniki lotu: lot ustalony, wznoszenie i podejście, start i lądowanie

3.    Sieć lotnisk  

Niedziela  

godz. 10:00~14:30  (6 godz. + przerwy)

1.    Prezentacja polskich portów

 

Zjazd nr 2:      6 i 7 listopad 2021  r

Sobota

godz. 11:00~15:30 (6 godz. + przerwy)

1.    Zasady projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem dróg startowych  

Niedziela

godz. 10:00~12:15 (3 godz. + przerwy)

1.    Ćwiczenie: sprawdzić/wyznaczyć parametry geometryczne drogi startowej 

godz. 12:30~14:45 (3 godz. + przerwy.)

2.    Ćwiczenie: wyznaczyć stan sił i przemieszczeń płyty lotniskowej dla zadanego obciążenia termicznego i użytkowego. 

 

Zjazd nr 3:      20 i 21  listopad 2021

Sobota  

godz. 11:00~15:30  (6 godz. + przerwy.)

1.    Hałas lotniczy i inne oddziaływania środowiskowe.

Niedziela

godz. 10:00~14:30  (6 godz. + przerwy)

1.    Ogólne zasady projektowania i eksploatacji terminali

 

27 listopada lub 4 grudnia 2021 r

planowane zajęcia stacjonarne w MPL im. F.Chopina w Warszawie (?)

 

Zjazd nr 4:      11 i 12  grudzień 2021  r

Sobota 

godz. 11:00~15:30  (6 godz. + przerwy)

1.    Wprowadzenie do aneksu 14

Niedziela

godz. 10:00~14:30 (6 godz. + przerwy)

1.  Wyznaczanie powierzchni poszczególnych elementów terminali

2.  Obliczanie przepustowości i zarządzanie infrastrukturą terminali

 

Zjazd nr 5:      15 i 16  styczeń 2022 r

Sobota

godz. 11:00~15:30 (6 godz. +.przerwa )

1.      Otoczenie lotniska: przestrzeń powietrzna, przeszkody, inwestycje w rejonie lotnisk 

2.      Ćwiczenie: wyznaczyć/sprawdzić powierzchnie, ograniczające lotniska

Niedziela

godz. 10:00~12:15 (3 godz. +  przerwy)

1.   Krajowe Prawo lotnicze

godz. 13:00~14:30 (2 godz.)

2.  Przepisy prawa lotniczego europejskiego, międzynarodowego

 

Koszt za dwa semestry wynosi 4830,00 zł. (płatne w 2-ch ratach po 2415,00 zł)
Nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Zarządzanie infrastrukturą Lotniskową”

Koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia – pokrywa słuchacz.

Rekrutacja od 1 września br. do 20 października br.
Planowane rozpoczęcie studiów: 23 października br.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres w formie elektronicznej pocztą e-mail: j.muszynska@pk.edu.pl
KARTA ZGŁOSZENIA: plik do pobrania

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe),
kserokopia dowodu osobistego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Dokument uzyskiwany przez absolwentów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 06.09.2016 r.)

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Kierownik studiów: prof. dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Tel. 12 628 23 58

Sekretariat: inż. Jolanta Muszyńska
email: j.muszynska@pk.edu.pl